ZINKOVANIE ZA STUDENA – TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ VÝHODY.

Článok bol pridaný do Kov - exteriér, Kov - interiér

Na ochranu oceľových konštrukcii pred napadnutím koróziou je možno použiť viacero spôsobov a materiálov. Jednou zo základných novo koncipovaných noriem, ktorá sa zaoberá práve touto oblasťou je norma EN ISO 12944 s názvom „Náterové látky.

Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií náterovými systémami“, ktorú v roku 2001 prebrala i STN. Uvedená norma sa zaoberá ochranou oceľových konštrukcií náterovými systémami a povlakmi tak aby sa tým dosiahla primeraná protikorózna ochrana, aby bolo možné jej priebežné i prevádzkové hodnotenie a kontrola.

            Na zaistenie účinnej ochrany oceľových konštrukcii je potrebné, aby investori, projektanti, konštruktéri, technológovia, realizátori a kontrolóri povrchových úprav , ale i výrobcovia náterových hmôt mali pri vytváraní ochranných povrchov a realizácii systémov protikoróznych ochrán, čo najkompletnejšie, jednoznačné a zrozumiteľné informácie o požadovanej protikoróznej ochrane, aby sa vyhli prípadným problémom a nedorozumeniam pri jej realizácií.


Galvanický systém  ZINGA aplikovaný na oceľovom moste nad cestou
             R1 Bratislava – Nitra( 2 x 60 µ ZINGA + 1 x 80 µ 2K PUR )

Zvlášť je aktuálna ochrana proti korózii tých častí oceľových konštrukcií, ktoré boli pôvodne žiarivo zinkované a už je zinková vrstva čiastočne alebo výraznejšie degradovaná, alebo boli oceľové výrobky zvárané, ohýbané, alebo iným spôsobom došlo k aktivácii atómov v kovových štruktúrach. Tak napríklad v mieste zvaru a v prechodovej oblasti zvaru a základného kovu je najaktívnejšie prostredie pre rýchly priebeh korózie. V praxi je to veľmi dobre vidieť, ako práve v okolí a v miestách zvarov oceľových konštrukcií sú organické ochranné nátery najskôr poškodené a vznikajú tam produkty oxidácie železa.

ZINGA –  ako základ ZINGANIZÁCIE  tzv. studeného zinkovania

Galvanický systém  ZINGA je jednozložkový kompozit obsahujúci elektrolitický zinkový prach o čistote 99,995 %, ktorý poskytuje katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém a môže byť použitý aj ako alternatíva k zinkovaniu v tavenine ( žiarové zinkovanie ), metalizácii či galvanickému zinkovaniu. Ďalšími zložkami sú polyesterová živica,  základný náter v tzv. Duplex systéme, alebo ako obnovovací náterový systém pre žiarivé pozinkovanie, galvanizáciu alebo metalizáciu.

Jadrová elektráreň Temelin – celkový pohľad (nové nátery krytov ZINGA 2018).    
          ZINGOU (1 x 60 µ nepoškodená vrstva, 2 x 60µ korózne napadnuté časti)

 Ďalšími zložkami v ZINGE sú pigmenty a aromatické riedidla neobsahujúce toluen, xylen ani methyl-ethyl-ketóny. Po aplikácií, v suchom stave obsahuje minimálne 96 % zinku.

Fyzikálne vlastnosti

 • fyzikálne skupenstvo (pri 20°): hustá kvapalina
 • relatívna hustota  (pri 20° C): 2,67 kg/dm³
 • veľkosť zinkových častíc: cca 1 až 4 µ ( viď obr.č.1 )
 • obsah sušiny:  79,6 % hmotnostných 58 % objemových
 • bod vzplanutia: 47 °C (horľavina II triedy)
 • farba: kovovo šedá, odtieň závislý od vzdušnej vlhkosti
 • viskozita (DIN 4/20°): 66 sek.
 • VOC 474 gr/lit

Použitie

Galvanický systém ZINGA sa môže použíť ako primárny alebo finálny náterový systém antikoróznej ochrany kovových konštrukcií , oceľových objektov, mostov, lodí a iných kovových výrobkov, k oprave poškodených žiarovo, alebo galvanický upravovaných kovových výrobkov, na konštrukcie, ktoré z hľadiska rozmerov alebo nepriaznivého vplyvu vysokej teploty,  nemôžu byť klasicky za tepla galvanizované, ako aj na lokálne opravy už existujúcich galvanicky, alebo za tepla upravených povrchov napr. v miestach po zváraní, abrazií, miestnom poškodení a pod.

Pozrieť-webinár-ZINGA
AKO UŠETRIŤ NÁKLADY NA ZINKOVANIE? POZRITE SI AJ NÁŠ ODBORNÝ WEBINÁR.

Predúprava povrchu pred nanášaním

Kovové povrchy musia, byť pred vlastnou aplikáciou náterovej hmoty ZINGA čisté, odmastené a zbavené pevne nedržiacich častí koróznych produktov. Ak sa vyžaduje katodická ochrana porovnateľná s galvanizáciou za tepla,  v takom prípade je nutné očistenie povrchu otryskaním v kvalite najmenej Sa 2,5 pri drsnosti povrchu Ra 50 – 70 µ podľa ISO 8503-21.

V prípadoch menšej protikoróznej náročnosti je možno náterovú hmotu ZINGA aplikovať i na mierne korózne napadnutý povrch. Hladké povrchy je nutné pred aplikáciou zdrsniť a očistiť na úroveň ST 2,5.

Nosníky elektrických vodičov vysokého napätia v Energochem Svit – obnova pôvodne žiarovo pozinkovanej oceľovej konštrukcie z r.1986, galvanizáciou ZINGA v r.2016 ( 60 µ ).

Spôsoby nanášania

Aplikácia tzv studeného zinkovania hmotou ZINGA je možná:

 1. a) natieraním štetcom v hrúbke jednej vrstvy cca 25 až 30 µ

b) nanášaním valčekom v hrúbke jednej vrstvy cca 40 µ2.

2. nízkotlakým striekaním pomocou stlačeného vzduchu, tlak 0,3 – 0,4 Mpa

priemer dýzy 2,2 – 2,5 mm, riedidlo Zingasolv cca 5 – 7 %.

3. vysokotlaké striekanie (airless-bezvzduchové), tlak 8 – 12 MPa, priemer dýzy 2,2 – 2,5 mm, riedidlo Zingasolv cca 2 – 4 %.  

Doba schnutia je relatívne veľmi krátka, náter je nelepivý po 10 minutách, pri teplote okolia 18°C, mechanický odolný je po 48 hodinách. Aplikácia ďalšej vrstvy ZINGA je možná po cca 1 hodine, ostatné druhy kompatibilných náterov je možno aplikovať do 24 hodín. V prípade vytvorenia zinkových solí je potrebné odstrániť okartačovaním za použitia čistej vody.

Teoretická výdatnosť galvanického systému ZINGA –  studeného zinkovania je v závislosti od použitého spôsobu  a požadovanej hrúbky vrstvy.  Pri hrúbke 50 µ suchéh filmu je vydatnosť cca 4,2 m²/ kg.

Jadrová elektráreň Temelin – galvanizácia ZINGOU (1998, renovácia v 2018).

V prípade masívnej zinkovej žiarovej galvanizácie nie je problém prechodu elektrónov medzi zinkovou masou a medzi zinkovou vrstvou a oceľou.

V prípade zinkového práškovania musí množstvo zinku a jeho granulometrická distribúcia v priestore dovoľovať perfektnú elektrickú vodivosť medzi časticami zinku a oceľovým povrchom. Elektróny vzniknuté na rozhraní zinok / médium, v ktorom je zinok rozpúšťaný, musia byť samozrejme schopné transportu ku oceli.

Ak by zinkové častice neboli vo vzájomnom kontakte, elektróny by nemohli byť transportované, tým pádom by nedochádzalo k ochrane.

Výsledky dlhodobej spolupráce výrobcu, tj. Zingametal Bvba a Technickej univerzity v Ghente preukazali, že ak má dôjsť ku aktívnej katodovej ochrane ocelového materiálu, tak suchý zinkový film musí obsahovať minimálne 92 % zinku. Vyššie koncentrácie, ako je tomu v prípade ZINGA (96 %), zvyšujú ochranný účinok v prípadoch rovnakej hrúbky ochranného náteru.

Galvanický systém  ZINGA aplikovaný na oceľovom požiarnom schodišti 
           SPP a.s. Bratislava  ( 2 x 60 µ ZINGA )

Z praktického hľadiska môžeme proces systému studeného pozinkovania – ZINGA  zhrnuť do troch bodov:

 • vytvorenie bariery náterom  alebo nástrekom zinku obsiahnutého v ZINGA,  proti vplyvu agresivnych látok z ovzdušia
 • reakciou zinku s časticami z ovzdušia sa vytvorí tvrdý barierový povlak, ktorý spomaľuje ďalšie prenikanie agresívnych látok do väčšej hĺbky
 • vďaka svojim elektrochemickým vlastnostiam blokuje zinok proces oxidácie podkladového železa

Životnosť ochrany  ZINGANIZÁCIE – systémom studeného zinkovania ZINGA

Za predpokladu dôkladne pripraveného podkladu podľa vyššie uvedeného postupu je životnosť zinkovej ochrany v rôznych prostrediach značne vysoká, čo potvrdzujú skúšky prevedené podľa britskej normy BS 5493 nezávislou inštitúciou BBA ( British Board of Agrement London.)

Obr.č. 2  Životnosť galvanického systému ZINGA v závislosti na hrúbke vrstvy a prostredí

DESAŤ TECHNICKÝCH DOVODOV PREČO POUŽIŤ ZINGU

 1. ZINGA chráni kov proti korózii dvoma cestami: aktívne = katodická, galvanická ochrana vďaka vysokému obsahu zinku a pasívne = bariérová ochrana vďaka soli zinku v hornej časti plochy a vďaka väzbe v ZINGE, že znižuje rozpad zinku.
 2. Aplikácia ZINGY je veľmi jednoduchá. Môže byť nanášaná na povrch štetcom, valčekom alebo maľovanie rukavicami. Taktiež môže byť nástrek systémom AILESS, AIRMIX aj elektrostatickým striekaním. Tiež môže byť aplikácia v kúpeli – namáčaním. Nie je nutné sofistikované zariadenie, ktorým môžete nanášať v dielni. ZINGA môže byť použitá na mieste a to aj neprofesionálmi.
 3. ZINGA môže byť použitá aj pri zlom počasí. Vlhkosť môže dokonca posilniť katodickú akciu a proces sušenia.
 4. Nie je vždy nutné kovový povrch tryskať. Príprava povrchu môže byť znížená na minimum. ZINGA môže byť aplikovaná na čistý, drsný, hrdzavý, ale aj vlhký povrch. ZINGA môže byť aplikovaná na skorodovaný povrch. Ako náhle budú uvoľnené častice korózie odstránené, ZINGA sa perfektne spoji s povrchom.
 5. ZINGA je vždy aplikovateľná pri teplote okolia, takže jemné kovové častice nemôžu byť deformované. Aj prípadné máčanie do ZINGY sa vykonáva pri teplote okolia. Nevyžaduje sa žiadna nákladná energia na zahriatie ZINGY, ktorá je nutná pre hot-dip galvanizáciu ( až do 620°C).
 6. ZINGA má krátky čas sušenia (prachosuchý po 10. minútach, pretierateľný ZINGOU po 1 hodine, premietateľný inými náterovými hmotami do 24 hodín, úplne preschnutie náteru ZINGA do 48 hodín).
 7. ZINGA sa neodlupuje a nie je krehká. V prípade mechanického poškodenia bude vrstva ZINGY znížená,  alebo pomliaždená, ale nepopraská vďaka svojej flexibilite.
 8. Jednou z rozhodujúcich výhod ZINGA je, že systém ZINGANIZÁCIE sa môže obnovovať. Každá nová vrstva ZINGY sa perfektne kombinuje s predchádzajúcou. Ďalšie vrstvy sa zmiešajú spolu do jednej homogénnej ZINGA vrstvy. Neexistuje žiadne riziko pre akumuláciu vrstiev, ktoré sa líšia v štruktúre, ktoré by mohla spôsobiť odlúpnutie. Iné systémy, napr. farbou požadujú komplikovanú a mnohokrát nákladnú prípravu povrchu pred nanesením novej vrstvy.
 9. Táto vlastnosť opakovaného nanášania ZINGY môže byť využitá v prípade, ak bude treba urobiť nejaké vŕtanie alebo zváranie na povrchu pôvodne žiarovo pozinkovanom. V prípade, že konštrukcie majú byť prepravované (transportované) je prvá vrstva mienená ako základný náter a prípadné poškodenia je možno ľahko opraviť ZINGOU. Dokonca aj zváranie na povrchu ZINGY je bez problémov možné (max hrúbka ZINGY 40 µ DFT).
 10. Systém galvanizácie ZINGA spĺňa tie najprísnejšie kritéria ochrany proti atmosférickej korózii v zmysle normy EN ISO CSN a STN 12944 v prostredí C5i ( 2 x 60 µ) a C5m ( 2 x 90 µ) s vysokou životnosťou nad 15 rokov.

EKONOMICKÁ VÝHODNOSŤ

Galvanizácia za studena ZINGOU  je hlavne v prípadoch keď sa jedna o rozmerovo veľké výrobky, výrobky o vysokej hmotnosti a tiež v celkovej investičnej náročnosti technologického zariadenia klasického žiarového zinkovania ponorom v roztavenom zinku oproti zanedbateľným nákladom  na technologické zariadenia pri aplikácii ZINGA striekaním systémom AIRLESS, alebo AIRMIX.

Veľkú výhodu, ktorú Zinga poskytuje je to, že svoju produkciu budete mať plne pod kontrolou vo vlastnej firme. Už nebudete musieť voziť výrobky do zinkárne. Môžete si ich pozinkovať vo vlastnej firme a ušetríte tak množstvo nákladov. Ak je toto riešenie Vášho problému, objednajte si na začiatok testovacie balenie Zinga cez náš eshop efarby.sk a vyskúšajte studenú galvanizáciu.

Zdroj: Ing. František JAŠ, CSc

Michal Fojcík

Michal Fojcík

V lete zanietený cyklomaniak brázdiaci lesy a lúky. V zime si zas neodoprie freeride jazdu na čerstvom prašane z najvyššieho ľadovca. Farbám sa venuje už od roku 2006. V roku 2008 založil na Slovensku najväčší internetový obchod s farbami efarby.sk, ktorý riadi. V roku 2015 spustil výrobu a predaj revolučných razníc na výrobu obkladu Stamp, vďaka ktorým pomáha šetriť ľudom rozpočet pri rekonštrukcii ich bývania alebo prevádzok. Zároveň je držiteľom niekoľkých certifikátov z odborných školení a technických znalostí o náterových hmotách od najväčších svetových školiteľov. Vďaka svojim skúsenostiam veľmi rád pomáha ľuďom. Ak riešite väčší projekt určite sa ozvite a dohodnete si stretnutie.

Prezrite si ďaľšie články od autora: Michal Fojcík - Website

Follow Me:
FacebookLinkedInYouTube

Michal Fojcík

O Michal Fojcík

V lete zanietený cyklomaniak brázdiaci lesy a lúky. V zime si zas neodoprie freeride jazdu na čerstvom prašane z najvyššieho ľadovca. Farbám sa venuje už od roku 2006. V roku 2008 založil na Slovensku najväčší internetový obchod s farbami efarby.sk, ktorý riadi. V roku 2015 spustil výrobu a predaj revolučných razníc na výrobu obkladu Stamp, vďaka ktorým pomáha šetriť ľudom rozpočet pri rekonštrukcii ich bývania alebo prevádzok. Zároveň je držiteľom niekoľkých certifikátov z odborných školení a technických znalostí o náterových hmotách od najväčších svetových školiteľov. Vďaka svojim skúsenostiam veľmi rád pomáha ľuďom. Ak riešite väčší projekt určite sa ozvite a dohodnete si stretnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *